Nahoru

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Informace k přijímacímu řízení pro rok 2024/2025

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2024/2025

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o., stanovila v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon)ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré zpracování osobních údajů subjektů řízení je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“).

 

První kolo přijímacího řízení:

?  Podání přihlášky ke vzdělávání řediteli příslušné střední školy

je od 1. do 20. února 2024.

?  Součástí přihlášky jsou kopie vysvědčení osmého a devátého ročníku ZŠ, případně prospěch potvrzený základní školou.

?  ZŠ je povinna převést slovní hodnocení do klasifikace pro účely příjímací řízení na SŠ (§51 odst. 3 školského zákona).

?  Uchazeč cizinec může podle §5 odst. 1 zákona 67/2022 zčásti nebo úplně nahradit doklady o splnění povinné školní docházky nebo splnění přijímacích kritérií podle § 60i odst 2. zákona 561/2004 Sb. čestným prohlášením, pokud doklad nemá.

?  V přijímacím řízení se nehodnotí hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 - §32 odst. vyhlášky. č. 422/2023 Sb. takový uchazeč bude přijímán na základě redukovaného pořadí sestaveného pouze z pololetí osmé a deváté třídy ZŠ (nebo odpovídajících ročníků gymnázia).

?  K přihlášce musí být přiložen lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání. Doloženo příslušným registrujícím praktickým lékařem - § 60a odst. 5 školského zákona. Potvrzení musí obsahovat kód oboru.

?  Jednotná přijímací zkouška se nekoná.

?  Možnost nahlížení do spisu je od 10. – 14. 5. 2024.

?  Zveřejnění výsledků přijímacího řízení je dne 15. 5. 2024.

 

Kritéria přijímacího řízení

?  Pořadí žáků bude sestaveno podle průměrů prospěchu. Do průměrného prospěchu ve sledovaném období bude započítáván prospěch ze všech předmětů (1. a 2. pololetí osmého ročníku a 1. pololetí devátého ročníku). V případě, že uchazeč pololetí neabsolvoval, nebo vysvědčení nedoloží obdrží za něj nula bodů.

?  Za vysvědčení bude možno získat v součtu maximálně 180 bodů.

?  V přijímacím řízení se zohledňuje umístění v okresních a krajských kolech soutěží a olympiád v případě, že bude umístění řádně doloženo nebo potvrzeno základní školou. V případě, že se uchazeč umístil na některém z prvních tří míst okresní nebo krajské soutěže (olympiády) z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka, případně ostatních vyučovaných předmětů na základní škole, kromě tělesné výchovy a hudební výchovy, bude mu přičteno 20 bodů.

?  V případě stejného počtu bodů bude rozhodovat o pořadí známka z matematiky, českého jazyka, cizího jazyka v tomto pořadí v pololetí deváté třídy, pokud by ani toto pořadí nerozhodlo, tak známka z matematiky, českého jazyka, cizího jazyka v tomto pořadí na konci osmé třídy, pokud by ani toto pořadí nerozhodlo, tak známka z matematiky, českého jazyka, cizího jazyka v tomto pořadí v pololetí osmé třídy.

?  V přijímacím řízení je stanoveno pořadí podle počtu bodů řazených sestupně, získaných na základě výpočtů podle tabulky.

?  Podle tohoto pořadí budou uchazeči přijati bez přijímací zkoušky až do naplnění kapacity oboru. Pokud se do přijímacího řízení přihlásí více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle bodu 3.

?  Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy po ukončení prvního kola přijímacího řízení, pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.

?  K přihlášce ke studiu se vyžaduje posouzení zdravotní způsobilosti příslušným registrujícím praktickým lékařem.

 

3 leté učební obory s typovým označením H

ukončené zkouškou s výučním listem

Předpokládané počty přijímaných žáků:

Lodník                                                          23-65-H/02                                               48 žáků

Obráběč kovů                                            23-56-H/01                                                24 žáků

Strojní mechanik                                      23-51-H/01                                                24 žáků

Instalatér                                                    36-52-H/01                                                24 žáků

?Při výpočtu se postupuje podle následující tabulky:

Tabulka pro hodnocení průměrného prospěchu ve sledovaném období

průměr

body

průměr

body

průměr

body

průměr

body

průměr

body

průměr

body

průměr

body

1,00

60

1,50

50

2,00

40

2,50

30

3,00

20

3,50

10

4,00

0

1,05

59

1,55

49

2,05

39

2,55

29

3,05

19

3,55

9

4,05

0

1,10

58

1,60

48

2,10

38

2,60

28

3,10

18

3,60

8

4,10

0

1,15

57

1,65

47

2,15

37

2,65

27

3,15

17

3,65

7

4,15

0

1,20

56

1,70

46

2,20

36

2,70

26

3,20

16

3,70

6

4,20

0

1,25

55

1,75

45

2,25

35

2,75

25

3,25

15

3,75

5

4,25

0

1,30

54

1,80

44

2,30

34

2,80

24

3,30

14

3,80

4

4,30

0

1,35

53

1,85

43

2,35

33

2,85

23

3,35

13

3,85

3

4,35

0

1,40

52

1,90

42

2,40

32

2,90

22

3,40

12

3,90

2

4,40

0

1,45

51

1,95

41

2,45

31

2,95

21

3,45

11

3,95

1

4,45

0

olympiády a soutěže

+ 20 bodů

 

 

3 leté učební obory s typovým označením E

ukončené zkouškou s výučním listem

 Předpokládané počty přijímaných žáků:

 

Stravovací a ubytovací služby                           65-51-E/01                                     24 žáků

Zednické práce                                                     36-67-E/01                                     24 žáků

Pečovatelské služby                                            75-41-E/01                                     24 žáků

 

  •  Obor je určen především pro žáky z nižších než 9. tříd základních škol a speciálních ZŠ, kteří patří mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), ale školské poradenské zařízení je nedoporučilo pro skupinovou integraci ve speciální třídě. Jsou tedy individuálně integrováni v běžných třídách.
  • Do tříd oborů typu E se skupinovou integrací (ve speciálních třídách) se přijímají žáci se SVP. Jejich zařazení provede ředitel školy výhradně na základě doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu zákonného zástupce žáka. Zpráva poradenského zařízení musí být přiložena k přihlášce!
  • Ukončení povinné školní docházky.

 Kritéria přijímacího řízení

  • Pořadí žáků bude sestaveno podle průměrů prospěchu. Do průměrného prospěchu ve sledovaném období bude započítáván prospěch ze všech předmětů (1. a 2. pololetí 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.
  • Podle tohoto pořadí budou uchazeči přijati bez přijímací zkoušky až do naplnění kapacity oboru. Pokud se do přijímacího řízení přihlásí více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí

Podle tohoto pořadí budou přijati uchazeči bez přijímací zkoušky až do naplnění kapacity oboru. V případě shodnosti pořadí, bude rozhodnuto losem.

 

 

nástavbové studium 64 – 41 - L/51 Podnikání – denní forma

 

První kolo přijímacího řízení:

 

? 64-41-L/51               Podnikání – denní studium                                               32 žáků

? Podání přihlášky ke vzdělávání řediteli příslušné střední školy je od 1. do 20. února 2024.

? V prvním kole přijímacího řízení lze podat tři přihlášky ke studiu na tři různé školy, nebo na jednu školu a až tři různé obory. Všechny přihlášky musí být vyplněny stejně. Není možné měnit pořadí škol na jednotlivých přihláškách.

? Součástí přihlášky jsou vzdělávací výsledky z posledních dvou ročníků SŠ (konec druhého a první pololetí třetího ročníku učňovského oboru) potvrzené školou, případně kopie vysvědčení.

? V přijímacím řízení se nehodnotí hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 - §1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. Uchazeči, kterých se to týká, budou přijímáni na základě redukovaného pořadí, do kterého se započítají, výsledky z pololetí druhého a třetího ročníku učňovského oboru.

? Posouzení zdravotní způsobilosti příslušným praktickým lékařem nevyžadujeme.

? Přijímací zkouška se koná podle jednotného zadání z předmětů Český jazyk a Matematika.

? Žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v jazyce národnostní menšiny podle §4 vyhlášky 422/2023 a doklad prokazující splnění podmínek pro podání žádosti. Součástí žádosti je i údaj, ve kterém termínu uchazeč žádá o konání zkoušky v jazyce národnostní menšiny, případně údaj, že žádá o konání v obou termínech.

? Osobám, které získaly předchozí vzdělávání ve škole mimo území České republiky se podle §20 odst. 4 zákona 561/2004Sb. na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka. K žádosti je nutné doložit i doklad prokazující splnění podmínek pro prominutí. Znalost českého jazyka škola u tohoto uchazeče ověří rozhovorem v termínu stanoveném ředitelem školy. Z rozhovoru je možno získat 50 bodů. Při hodnocení bude posuzováno porozumění zadání, obsahová srozumitelnost odpovědí, rozsah slovní zásoby, množství gramatických chyb bránících porozumění a výslovnost.

? V prvním kole přijímacího řízení jsou dva termíny centrálně zadaných přijímacích zkoušek:

první termín - 12. dubna 2024 zkoušku koná uchazeč ve škole určené CERMATEM,

druhý termín - 15. dubna 2024 zkoušku koná uchazeč ve škole určené CERMATEM.

?  Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 15. května 2024. Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí se neodesílá.

? Možnost nahlížení do spisu je od 10. – 14. 5. 2024.

 

Kritéria přijímacího řízení

? Hodnocení na vysvědčení z pololetí druhého ročníku SŠ a pololetí třetího ročníku SŠ, vyjádřené studijním průměrem (váha kritéria je 20%).

? Při rovnosti průměrů u více uchazečů se daným uchazečům přidělí stejné pořadí.

? Přijímací zkouška z českého jazyka (váha kritéria 50%).

? Přijímací zkouška z matematiky (váha kritéria 30%).

? Uchazeči budou seřazeni podle tzv. koeficientu pořadí, od nejnižšího k nejvyššímu, tedy od uchazeče s nejnižším koeficientem pořadí až po uchazeče s nejvyšším koeficientem.

? V případě rovnosti koeficientu pořadí u dvou a více uchazečů rozhoduje o konečném pořadí jejich úspěšnost v přijímací zkoušce z českého jazyka, poté v přijímací zkoušce z matematiky.

? V případě rovnosti pořadí i v JPZ rozhoduje známka z českého jazyka, poté známka z cizího jazyka, poté známka z matematiky z pololetí posledního ročníku SŠ.

? Podmínkou přijetí je ukončené střední vzdělání s výučním listem z tříletého učebního oboru kategorie H.

? Doklad předkládá uchazeč před nástupem do 1. ročníku.

? Pokud uchazeč nemá v době nástupu tento doklad vydán, předloží jej nejpozději do 23. 9. 2024.

 

PPříklad stanovení koeficientu pořadí:

·      uchazeč se s výsledky na SŠ umístil na 5. místě – do koeficientu pořadí se počítá 5 x 0,2 (váha kritéria), tedy 1,

·      uchazeč se s výsledkem v testu z Českého jazyka umístil na 10. místě – do koeficientu pořadí se počítá 10 x 0,5 (váha kritéria), tedy 5,

·      uchazeč se s výsledkem v testu z Matematiky umístil na 20. místě mezi uchazeči – do koeficientu pořadí se počítá 20 x 0,3 (váha kritéria), tedy 6,

·      výsledný koeficient pořadí je 2 + 5 + 6 = 13.

? Pokud se do přijímacího řízení přihlásí více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí dle bodu 3.

? Ředitelka školy zveřejní ve škole na veřejně přístupném místě a způsobem umožňující dálkový přístup (webové stránky školy www.dorado.cz výsledky přijímacího řízení dne 15. 5. 2024.)

? Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy po ukončení prvního kola přijímacího řízení, pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.

V Děčíně dne 31. 1. 2024

 

Legislativní předpisy a metodické materiály:

Přílohy ke stažení zde: https://www.prihlaskynastredni.cz/stredni-skola.html

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Termínový kalendář

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.