Nahoru

Maturitní zkouška 2023/2024

Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024 se skládá ze dvou částí –  společné (státní) a  profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit  povinné zkoušky obou těchto částí.

Termíny maturitních zkoušek jsou ZDE. (Velikost: 528.08 kB)

Termíny didaktických testů jsou ZDE.

Seznam četby k maturitní zkoušce ZDE.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. Maturitní zkouška se koná vždy v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období. Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel dle platného RVP pro daný obor.

Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024 pro obor Podnikání, 64-41-L/51 se skládá ze dvou částí –  společné (státní) a  profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit  povinné zkoušky obou těchto částí.

Informace k maturitní zkoušce 2023/2024 a přihlašování ze strany CERMATU.

Nejzazší termín pro podání přihlášek žáků řediteli školy k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2023/2024 je  1. 12. 2023. 

Žáci s PUP pro konání MZ musí spolu s přihláškou odevzdat řediteli školy i posudek PUP.

Vyplněnou přihlášku předají žáci  nejpozději 1. prosince 2023 řediteli kmenové školy, který údaje zapíše do centrálního registru do 15. prosince 2022 a do  20. prosince 2023  předá žákům  výpis z přihlášky k maturitní zkoušce.

V rámci společné části maturitní zkoušky se maturanti přihlašují ke dvěma povinným zkouškám - všichni maturují z českého jazyka a literatury (didaktický test - 85 minut) a druhou zkoušky si vybírají mezi matematikou (didaktický test - 135 minut) a cizím jazykem (didaktický test - 110 minut). Mají možnost si také zvolit až dvě zkoušky nepovinné a k výběrové zkoušce ze středoškolské matematiky - matematika rozšiřující. 

V profilové části se pak přihlašují ke dvěma až třem povinným zkouškám dle rozhodnutí ředitele školy a nejvýše ke dvěma zkouškám nepovinným.

Společná část maturitní zkoušky

Povinné i nepovinné zkoušky konají žáci pouze v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje. Na naší škole je možné vybírat z anglického a německého jazyka.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl.

Hodnocení společné části MZ

Maturitní zkouška společné části maturit z českého jazyka a literatury, stejně jako zkouška z cizího jazyka, je zkouškou komplexní a skládá se ze tří dílčích zkoušek - didaktický test, písemná práce a ústní zkouška. Každá z dílčích zkoušek se podílí na celkovém výsledku žáka. Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku úspěšně, opakuje pouze tuto dílčí zkoušku. 

V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná.

Společná část maturitní zkoušky se skládá z didaktického testu předmětu český jazyk (trvá 75 minut). Dále z didaktického testu z cizího jazyka (trvá 100 minut), nebo z didaktického testu z matematiky (trvá 150 minut).

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk. Dále z dalších dvou povinných zkoušek dle oboru a praktické zkoušky.

Písemná práce z českého jazyka a literatury - vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Délka zpracování je 110 minut, způsob záznamu je na předtištěné formuláře. Ředitel stanoví nejméně 4 zadání, která žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání práce obsahuje název zadání, způsob zpracování a případně výchozí text. Žák si jedno zadání zvolí. Při konání práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury - ředitelka stanovila seznam literárních děl ZDE.

Žák si vybírá 20 děl ze seznamu literárních děl.

Musí být splněna podmínka výběru alespoň jedné poezie, prózy a dramatu. Od jednoho autora maximálně dvě díla. Nejzazší termín, do kdy může žák odevzdat svůj seznam literárních děl řediteli školy je 31. 3. 2024.

Výsledná známka z předmětu český jazyk a literatura se skládá z 60% z ústní části a ze 40% z písemné části. Didaktický test je hodnocen uspěl/neuspěl.

Písemná práce z cizího jazyka - vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 200 slov, délka zpracování je 60 minut, způsob záznamu je na předtištěné formuláře. . Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. Ředitel školy stanoví jedno zadání o dvou textech která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text zadání.

Ústní zkouška z cizího jazyka - ředitel školy stanovil témata ústní zkoušky. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího jedno nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů vzdělání M a L je součástí pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání oboru. 

Výsledná známka z předmětu cizí jazyk se skládá z 60% z ústní části a ze 40% z písemné části. Didaktický test je hodnocen uspěl/neuspěl.

Témata a kritéria ostatních zkoušek profilové část maturitní zkoušky naleznete pod článkem (přílohy)

Pro školní rok 2023/24 stanovila ředitelka školy pro profilovou část MZ 2 povinné zkoušky ústní, 1 obhajobu maturitní práce před komisí a dále maximálně 2 nepovinné zkoušky.

Forma povinných zkoušek profilové části MZ – ústní zkouška před zkušební komisí trvající 15 minut. Žák nesmí maturovat v profilové části MZ ze stejného předmětu jako ve společné části MZ.

Pro nepovinné zkoušky profilové části maturit si žák může zvolit z následující rozšířené nabídky stanovené ředitelem školy až 2 předměty:

Anglický jazyk, německý jazyk, (Velikost: 544 kB) matematika (Velikost: 362.66 kB)

Předměty stanovené ředitelkou školy pro povinné zkoušky v profilové části maturit

  • Ekonomika a účetnictví
  • Právo, marketing a management
  • Podnikatelský záměr, obhajoba maturitní práce

Maturitní okruhy EP a UCT ZDE (Velikost: 406.74 kB)

Matiritní okruhy MRK a MM a PO ZDE (Velikost: 415.01 kB)

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky ZDE (Velikost: 457.55 kB).

Zásady pro vypracování a obhajobu maturitní práce ZDE. (Velikost: 436.88 kB)

Zákony a vyhlášky

6. 9. 2023

Mgr. Bc. Jana Férová ŘŠ

Termínový kalendář

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.